Privacy Statement

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens via de website, bezoekers van de DRES Meeting en het Cathlab Symposium en relaties van Stichting DRES (Dutch Revasculation and Electrophysiology Summit).

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 december 2022

Toelichting van ons beleid

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De Stichting Dutch Revasculation and Electrophysiology Summit (hierna te noemen: DRES) gevestigd te Amsterdam , vertegenwoordigd door het best uur van de stichting.

Artikel 2. Persoonsgegevens

DRES verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. DRES is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens waarvan het gebruik door ons noodzakelijk is. DRES verwerkt de persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die DRES verwerkt:

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Functie categorie

DRES verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal DRES dit specifiek aan u kenbaar maken.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor het uitvoeren van het doel van DRES. DRES heeft als doel een wetenschappelijk podium te bieden voor interdisciplinaire interactie in de hartzorg. Het primaire doel hierbij is het doorbreken va n bestaande operationele structuren die belemmerend werken voor een constructieve samenwerking in het hartzorg - landschap. Hiervoor wil DRES verschillende belanghebbenden in de hartzorg - keten met elkaar verbinden. Er wordt gestreefd naar een competitieve en duurzame meerwaarde binnen de bestaande bijscholing, met als uiteindelijke doel de dagelijks te leveren kwaliteit van de zorg te verbeteren. Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website In het algemeen is het mogelijk de website te bezoeken z onder persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van cookies op de website verwijzen wij naar de cookieverklaring .

Gegevens die wij verwerken van ontvangers van de nieuwsbrief U kunt zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van het congres en informeert DRES u over relevante zaken met betrekking tot het congresprogramma. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerkt DRES uw naam en uw e - mailadres. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Onderaan elke nieuwsbrief plaatsen wij een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers en sponsors van het Congres Eén keer per jaar organiseert DRES een congres waarin nascholing centraal staat. U kunt zich hiervoor via de website aanmelden. Voor het congres verwerkt DRES onder andere uw naam en uw contactgegevens. Deze persoonsgegevens verwerkt DRES omdat dit noodzakelijk is voor de u itvoering van het congres. Voor het verwerken van uw gegevens vragen wij u bij het inschrijfformulier om uw toestemming.

Artikel 4. Bewaartermijn

U heeft altijd het recht om DRES te verzoeken om de door u verstrekte gegevens te verwijderen. DRES zal de v erzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het congres of voor zo lang als er een relatie tussen partijen bestaat. Wanneer u uw toestemming intrekt voor het verwerken van uw persoonsgegevens of voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens binnen de wettelijke termijn. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt DRES zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

DRES verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld zijn congresbureau Mediscon, software ontwikkelaar Halito (de makers va n het online inschrijfformulier) en Mailerlite , het programma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden. Mocht DRES jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is DRES verplicht om u eerst toestemming te vragen. Voor zover relevant wordt m et deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, danwel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 6. Beveiliging

DRES vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Om deze reden neemt DRES passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Neemt u in dat geval contact op met het bestuur van DRES (zie de contactpagina ). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. U kunt dit kenbaar maken aan DRES. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen

DRES kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.